Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Monique Smal gevestigd te Leusden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56839642.

Indien ik op mijn website van cookies gebruikmaak, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt ontvang je uitleg over cookies en kun je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
Ik gebruik je persoonsgegevens alleen om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien jij mij je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens alleen om met je in contact te treden en met je te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan verwijder ik je gegevens 6 maanden na ontvangst.

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen je contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Ik werk met deze onderstaande instanties:

Zonder jouw toestemming deel ik je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst je factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Ik respecteer je privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kunt je hierover contact met mij opnemen.

Laatst gewijzigd: november 2023