Algemene Voorwaarden

Algemeen

Sunshine Stories is een zelfstandig werkende coachingspraktijk voor kinderen en volwassenen.

Sunshine Stories is opgericht door Monique Smal en gevestigd te Leusden en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 56839642.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken en overeenkomsten van of met Sunshine Stories en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het ontmoetingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor jou gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de kosten voor het coachingsgesprek in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail (hallo @ sunshinestories . nl) of mobiel nummer is natuurlijk mogelijk. Bij ziekte gaarne in overleg.

Tarieven

Sunshine Stories hanteert vaste tarieven. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Sunshine Stories. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Op alle tarieven van Sunshine Stories is BTW verschuldigd.

Klachtenregeling

Sunshine Stories is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona. Ik zal alles in het werk stellen om jou en/of je kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat je toch niet tevreden bent.

Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met mij. Ik zal uiteraard mijn best doen om voor iedereen tot een bevredigende oplossing te komen. Stichting Adiona heeft afspraken met een extern bureau voor klachtenbehandeling. Wanneer wij er niet uitkomen kunnen wij samen een beroep doen op dit bureau.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvang je na elk gesprek een factuur per mail. De ouder cq. verzorger van het kind, of jij zelf, verplicht zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Sunshine Stories. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, ben ik genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen.

Indien ouders cq. verzorgers van het kind, of jij wederom niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan je verplichting voldoet, dan ben ik gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten à € 3,50 in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Sunshine Stories volgens de aangegeven datum, ben ik genoodzaakt de vorderingen die ik op je heb uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor jouw rekening.

Bij betalingsachterstand is Sunshine Stories gerechtigd verdere coaching op te schorten, totdat de ouders cq. verzorgers van het kind, of jij, aan je betalingsverplichting hebt voldaan.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Als ik een kind coach onder de 16 ben ik verplicht mij te houden aan de wettelijke regel dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Sunshine Stories kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Sunshine Stories is verplicht tot geheimhouding naar derden van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching.

Meldcode

  • Sunshine Stories is verplicht zicht te houden aan de meldcode kindermishandeling.
  • Sunshine Stories is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Je ben meer dan welkom om aanwezig te zijn bij de coachsessies van je kind. Als we om wat voor reden dan ook afspreken dat dit niet het geval is dan vind ik het fijn dat je telefonisch bereikbaar blijft tijdens de sessie.

Aansprakelijkheid

Sunshine Stories werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Jij en/of je kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces in zijn/haar eigen tempo.

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan mijn zijde.

Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Sunshine Stories. Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar een van mijn collega’s of andere professionals.

Laatst gewijzigd: november 2023